RASCALS AGENCY ON FACEBOOK

CONTACT ON RASCALS AGENCY

RASCALS AGENCY ON YOUTUBE

MALÁ VIDEO OCHUTNÁVKA (další video nabídku naleznete v jednotlivých MENU položkách)

Fantastická TANJA & BAND

Excelentní ROCK VIOLIN

Špičkový Team revival
270 990
10. NAROZENINY AGENTURY
                                                    
                   +420 604 302 534   ----------   rascalsagency@seznam.cz

               NESLIBUJEME ZÁZRAKY......
NESLIBUJEME NEMOŽNÉ......
               .... NABÍZÍME JEN ZÁBAVU, DOBØE ODVEDENOU PRÁCI A POHODU A BEZPROBLÉMOVOST.RASCALS AGENCY je umlìcká a produkèní agentura, která se zabývá øešením a realizací pøání a pøedstav klienta v podobì umìleckých vystoupení jak pro dospìlé, tak i pro dìti.

V pøípadì zájmu o zabezpeèení kulturní akce vám rádi zodpovíme všechny dotazy, pøíp. NEZÁVAZNÌ zašleme kompletní návrhy. 


KDO JE RASCALS AGENCY ??


NIC NENECHÁVÁME NA NÁHODÌ a celou akci dùkladnì pøipravíme a peèlivì zrealizujeme. 
JSME ZDE PROTO, ABYCHOM VÁM POMOHLI.

SLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTI
SLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTISLAVNOSTI

Hudební legenda CITRON a její koncert, který je naprostou rockovou smrští a úžasným zážitkem !!!! 

Svìtla, zvuk, velkoplošné obrazovky, pódiová show..... to vše patøí k profesionálùm. 
CITRONDUO RASCALS - jeden z nejlepších iluzionistických párù v České republice.
Nádherná show plná pøekvapení a dynamické prezentace.

Souznìní hudby, kostýmù a celkové choreografie. Spolupráce s diváky samozøejmì nesmí chybìt..... 
ILUZIONISTICKÁ SHOWTANJA - rocková draèice a její koncert plný údernosti, dravosti, energie, sexappealu a pohody.
Naprosto fantastický rockový zážitek, který potìší jak divákovo ucho, tak i jeho oko !!!!
TANJA & BAND

VERONA - zkušení hitmakeøi a popoví harcovníci.
Písnì jako "Ztracená bloudím", "Hey boy", "Teï a tady" nebo "Endless Day" vám budou v uších znít ještì hodnì dlouho. 
VERONA

ZDENĚK IZER a jeho naprosto famózní show plná humoru a vtipných scének.
Vaše bránice budou pracovat po celou dobu jeho vystoupení !!! 
ZDENĚK IZER

HEIDI vám dokáže, že její hity prostì nestárnou !!

Všichni si zatanèíte, pobavíte se a samozøejmì se nezapomenete "naèanèat".
Doporuèujeme toto vystoupení jak pro dìti, tak i pro dospìlé, protože show od Heidi vás opravdu nikdy zklame !!
HEIDI
 Velká ITALO SHOW v podání legendy italské hudby Giampiera Anelliho (čili DRUPIHO) a temperamentem a elánem nabitého Davide Mattioliho.  
DRUPI & DAVIDE MATTIOLIBravurní hudební show nejlepších moderátorù, bavièù, zpìvákù, artistù, zedníkù, lékaøù, letcù, øidièù, instalatérù atd., atd. - prostì fenomenálního dua s názvem T̎KEJ POKONDR. 
TP


Kapela TURBO a jejich nejvìtší pecky - "Hráè", "Chtìl jsem mít", "Díky, já jdu dál", "Vodopád prázdných slov", Pøestáváš snít" a mnoho dalších....
TURBO


TEAM REVIVAL - nejvìtší hity skupiny Team a parádní koncert a skvìlá "paøba" s tímto revival bandem.

 TEAM REVIVAL


MINIDISCO SHOW S MICHAELOU - diskotéková show, ve které zpìvaèka Michaela nenechá žádné z dítì v poklidu sedìt !!!

Všechny dìti tanèí, zpívají, soutìží a spoleènì s Míchaelou vytváøejí hezký, dynamický, zábavný pìvecko-taneèní program.
MINIDISKOSHOW S MICHAELOU
ELECTRO BOOGIE SHOW - "robotí" show mistrù Evropy a vicemistrù svìta je naprosto famózní prezentací tohoto tance. 
..... a diváci mají možnost se humorným zpùsobem nìco z tohoto tance nauèit, což vždy navodí pøíjemnou atmosféru.....

ELECTRO BOOGIE SHOW
PETR MARTINÁK - fantastický imitátor se svým programem plným známých osobností z politiky, sportu, divadla.....
PETR MARTINÁKEVA A VAŠEK - kdo by neznal toto duo ??  Koncert plný známých písní pro starší generaci.
EVA A VAŠEK
UV SHOW - nádherná svìlná show s množstvím profesionálních taneèních kreací.
UV SHOW
                                                            
                   ***** SHOW S LEGENDOU *****  SPECIÁLNÍ NABÍDKA - TANJA & BAND *****

 
 
   
TANJA


HEIDI JANKÙ


TEAM REVIVAL


RASCALS AGENCY REALIZUJE ZÁBAVNÉ SHOW NA: 
---- plesy,  repre oslavy mìst a obcí
---- silvestrovské slavnosti
---- pøedvolební mítingy, akce v obchodních centrech
---- dìtské dny, akce na svátky Halloweenù
---- Mikulášské nadílky
---- Den matek, "rozluèky se svobodou"
---- firemní akce, svatby a veèírky, maturitní plesy                  SE ZKUŠENOSTMI V OBLASTI KULTURY JE ÚKOLEM RASCALS AGENCY:

---- navrhnout optimální øešení a poradit s realizací projektu
---- upravit projekt dle vašich finanèních možností
---- pøipravit projekt na vaše schválení

---- realizovat akci dle dohody a vaší pøedstavy S RASCALS AGENCY SE MَETE SPOLEHNOUT NA:

---- profesionální jednání, dùslednost a spolehlivost 
---- poradenský servis, finanèní efektivitu
---- dlouhodobé zkušenosti

RASCALS AGENCY ZABEZPEÈÍ:

---- umìlce a moderátory dle vašeho výbìru
---- kompletní scénáø, produkci a režii akce
---- pódium, ozvuèení, osvìtlení, foto a video
---- catering dle vašeho pøání
---- grafické zpracování a tisk plakátù, vstupenek...


Je jen ve "vašich rukou", jak si pøejete uspoøádat "svou" zábavnou show. 


A TAK - BAVTE SE NA SVÉ AKCI A VŠECHNY OSTATNÍ 
STAROSTI NECHEJTE JEN A JEN NA NÁS !!!           


PØEJEME VÁM HODNÌ ZÁBAVY A SPOKOJENOSTI !!!!
 
  
JENNIFER LOPEZ REVIVALSOKOLNICKÁ SHOWOHÒOSTROJ
 

RASCALS AGENCY BYLA VYBRÁNA A ZAØAZENA,
  Z DÙVODU PROFESIONÁLNÍHO JEDNÁNÍ PØI  REALIZACI PRACOVNÍCH ZAKÁZEK, DO ÈESKÉHO ALMANACHU OSOBNOSTÍ A FIREM,  KTERÝ SESTAVUJE A POSUZUJE NEZÁVISLÁ  RADA NA ZÁKLADÌ SYSTEMATICKÝCH REŠERŠÍ  VŠECH MÉDIÍ. 
   
LUBOMÍR ROŠÈÁK A JEHO UMÌLECKÁ AGENTURA RASCALS AGENCY BYL TɎ, NA ZÁKLADÌ ODBORNÝCH HODNOCENÍ A DOPORUÈENÍ, ZAØAZEN DO ENCYKLOPEDIE WHO IS WHO, KTERÁ DÁVÁ MOŽNOST PØÍSTUPU K EXKLUZIVNÍM OSOBNÍM INFORMACÍM O VZNIKU, ROZVOJI A ZPÙSOBU PRÁCE TÉTO FIRMY, JEJ͎ PRIORITOU JE SPOKOJENOST KLIENTA.Jméno:
E-mail: *
Telefon:
Požadavek: